top of page

全港中小學界閃避球錦標賽2021

我們閃避球女孩子們打起波上來全部都英姿颯爽 比起男子組比賽的精彩程度只會是有過之而無不及!

如果當中有你既同學上鏡 就當然要標記佢地認人啦!

想拎朋友既英姿?比賽4日既相片都準備好到我們FB網頁 歡迎大家開心些!

0 次查看

最新文章

查看全部
bottom of page